Thực hiện CT 16/ CT-TTg về phòng chống dịch VOVID-19